Avís Legal

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ METAL. LÚRGICA, S.L., responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d'ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se amb l'observança i estricte compliment de les disposicions aquí exposades, així com qualsevol altra disposició legal que pogués ser aplicable.

INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ METAL. LÚRGICA, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació a la pàgina web de INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ METAL. LÚRGICA, S.L.

1. DADES IDENTIFICATIVES
Denominació social: INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ METAL. LÚRGICA, S.L.
Nom comercial: INSTEC FORMACIÓ
NIF NÚM. B65759920
Adreça: C/Ca N'Alzina 148 P.I. Can Roqueta 08202 Sabadell (Barcelona)
Correu electrònic: info@instecformacio.com

2. FINALITAT
A través del Lloc Web, oferim als Usuaris la possibilitat d'accedir a informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES
Pel que fa a l'accés a determinats continguts o serveis pels que sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, l'usuari garantirà la seva veracitat, exactitud, autenticitat i validesa. L'empresa cedirà a aquestes dades el corresponent tractament automatitzat en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a l'apartat Política de Privacitat.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts exposats a l'Espai Web i en particular, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d'ús industrial i / o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i a totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que siguin propietat exclusiva de l'empresa i/o de tercers, que tinguin el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això, l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts, mantenint-nos indemnes de qualsevol reclamació derivada de l'incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés a l'Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets, llevat que expressament s'indiqui el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'ús, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l'Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a l'autorització prèvia i expressa específicament concedida a aquest efecte per l'empresa o el tercer titular dels drets afectats.
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L'empresa és titular dels elements que conformen el disseny gràfic de l'Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l'Espai Web o, en tot cas, disposa de la corresponent autorització per a l'ús d'aquests elements. Els continguts proporcionats a l'Espai Web no podran ser reproduïts totalment o parcialment, ni transmesos, ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, en qualsevol forma o en qualsevol suport, llevat que es comprovi, per escrit, l'esmentada Entitat.
Així mateix, queda prohibit eliminar, eludir i /o manipular els "drets d'autor" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que pugui contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Espai Web es compromet a respectar els drets exposats i a evitar qualsevol acció que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a l'empresa l'exercici de qualsevol mitjà o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DE L'ESPAI WEB
L'Usuari es compromet a:
1. Fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web així com dels continguts i serveis, d'acord amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web; (iii) la moralitat i els bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre públic.
2. Proporcionar tots els mitjans i requisits tècnics necessaris per accedir a l'Espai Web.
3. Facilitar informació veraç a l’emplenar els formularis continguts en l'Espai Web amb les seves dades personals i mantenir-los actualitzats en tot moment perquè respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les declaracions falses o inexactes realitzades i dels danys i perjudicis causats a l'empresa o a tercers per la informació facilitada.
Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, l'Usuari també haurà d'abstenir-se de:
1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l'Espai Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibit en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o documents, arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l'Espai Web, sense complir les condicions requerides per a aquest accés.
3. Causar danys als sistemes físics o lògics de l'Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
4. Introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de causar danys als sistemes físics o lògics de l'empresa, proveïdors o tercers.
5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.
6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que estigui en possessió d’una autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.
7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'empresa o de tercers incorporats als continguts, així com dels dispositius tècnics de protecció o de qualsevol mecanisme d'informació que es pugui inserir en els continguts.
8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons el cas, s'hagin posat a disposició a aquest efecte o hagin estat expressament indicats a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, aquells que s'utilitzin habitualment a Internet perquè no comportin risc de dany o inutilització de l'Espai Web i/o dels continguts.
9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent. • Indueixi , inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic. • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o servei s delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic. • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar. • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l'Espai Web.
Si per accedir a algun dels serveis i/o continguts de l'Espai Web, se li facilita una contrasenya, vostè es compromet a utilitzar-la diligentment, mantenint-la en secret en tot moment. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de forma temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Així mateix, es compromet a notificar a l'empresa qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol d'exemple, el seu robatori, pèrdua o accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no realitzi la notificació anterior, l'empresa quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent la seva responsabilitat qualsevol ús il·lícit dels continguts i /o serveis de l'Espai Web per part de qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o intencionada incompleix alguna de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, serà responsable de tots els danys i perjudicis que es puguin derivar d'aquest incompliment per a l'empresa.

6. RESPONSABILITATS
No es garanteix la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts a la web que puguin veure's impedits, obstaculitzats o interromputs per factors o circumstàncies que estiguin fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin prendre com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.
El servei pot ser interromput, o la relació amb l'Usuari podrà rescindir immediatament, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o d'algun dels serveis que s'hi ofereixen, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. No ens fem responsables dels danys, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús de l'Espai Web.

Només serà responsable de suprimir, al més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests danys, sempre que així es notifiqui. En particular, no serem responsables dels danys i perjudicis que es puguin derivar, entre d'altres, de:
1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, causades per deficiències, sobrecàrregues i errors en línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'empresa.
2. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.
3. Abús indegut o inadequat de l'Espai Web.
4. Errors de seguretat o navegació causats per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. L'administrador de l'espai web es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l'Espai Web.
L'empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin deure's a l'ús indegut dels serveis de lliure disposició i utilitzats pels Usuaris d'Espai Web. Així mateix, queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informació que pugui rebre com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, sent el mateix únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, es podrà reclamar a l'Usuari pels danys i perjudicis causats.

Mantindrà indemnes a l'empresa davant els danys i perjudicis derivats de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, es compromet a indemnitzar contra qualsevol dany derivat de l'ús de "robots", "aranyes", "rastrejadors" o eines similars utilitzades amb la finalitat de recollir o extreure dades o qualsevol altra acció per la seva part que imposi una càrrega irracional sobre el funcionament de l'Espai Web.

7. HIPERVINCLES
L'Usuari es compromet a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hipervincle o hipervincle, l'Espai Web, així com qualsevol dels seus continguts, llevat que ho autoritzi expressament per escrit el responsable del fitxer.
L'Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb la finalitat de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació de les empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D'acord amb això, l'empresa no es fa responsable del contingut d'aquests Espais Web, ni es troba en posició d'avalador o/o de l'organització dels serveis i/o informació que es pugui oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.
A l'Usuari se li concedeix un dret limitat, revocable i no exclusiu per crear enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els espais web que incloguin un enllaç al nostre Espai Web (i) no poden falsificar la seva relació o afirmar que aquest enllaç ha estat autoritzat, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra empresa; (ii) no podrà incloure continguts que puguin ser considerats beguts, obscens, ofensius, controvertits, incitar a la violència o discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·legals; (iii) no podrà enllaçar a cap pàgina de l'Espai Web que no sigui la pàgina principal; (iv) haurà d'enllaçar a l'adreça del propi Espai Web, sense permetre que l'Espai Web que realitza l'enllaç reprodueixi l'Espai Web com a part del seu lloc web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "navegador" en qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. L'empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l'Espai Web, després del qual haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.
L'empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis prestats per altres Espais Web que hagin establert enllaços a l'Espai Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES
Per utilitzar alguns dels Serveis, l'Usuari haurà de facilitar prèviament determinades dades personals. L'empresa tractarà automàticament aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de dades personals, així com a l'establiment de les finalitats anteriorment establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

9. COOKIES
Les cookies són fitxers enviats a un navegador, a través d'un servidor web, per registrar la navegació de l'Usuari a l'Espai Web, quan l'Usuari permet la seva recepció. Si ho desitja, pot configurar el seu navegador perquè sigui notificat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per obtenir més informació.
Gràcies a les cookies, és possible reconèixer el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de proporcionar continguts i oferir preferències de navegació així com per mesurar les visites i paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.
El nostre lloc web no utilitza cookies pròpies ni recopila dades personals sense coneixement de l'usuari, per la qual cosa aquest lloc web només utilitza cookies de WordPress (per al correcte funcionament del lloc) i Google Analytics (per a informació estadística de trànsit).
Les cookies poden recollir l'adreça IP de l'usuari i Google és responsable del tractament d'aquesta informació.

10. REPRESENTACIONS I GARANTIES
Amb caràcter general, els continguts i serveis oferts a l'Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no es dóna cap garantia ni representació en relació amb els continguts i serveis oferts en l'Espai Web, incloses, sense excepció, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o merchantitat, excepte en la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes representacions i garanties.

11. FORÇA MAJOR
L'empresa no serà responsable en cap cas d'impossibilitat de prestar servei, si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els casos de força major o cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús de l'Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.
En el cas que qualsevol estipulació d'aquestes Condicions Generals d'Ús sigui inelegible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una decisió judicial o administrativa, aquesta inelegibilitat o nul·litat no farà inexigables o nul·les les presents Condicions Generals d'Ús o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l'empresa procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, assoleixi l'objectiu i reclamació reflectit en l'estipulació original.